Tedarikçi – Hizmet Sağlayıcı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Tedarikçi seçimi ve yönetimi amaçlı

Nice Teknoloji Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Polti Türkiye) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem verip, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde ilgili verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Polti Türkiye olarak veri sorumlusu sıfatıyla test.poltitr.com internet sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Tedarikçi seçimi ve yönetimi amaçları

Veri sorumlusu sıfatıyla kendi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, veri sahipleri tarafından sağlanan kişisel verileri toplar ve işler. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kanunla sağlanan hakların korunmasını ve kullanılmasını güvence altına almak için ilgili kişi aşağıdaki hususlarda bilgilendirilir:

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri sahipleri tarafından sağlanan veriler, münhasıran tedarikçi seçimi ve yeterlilik faaliyetlerine ve tedarik sözleşmesinin yönetimine özgü amaçlar için işlenecektir.

Sizinle iletişimi yönetmekten sorumlu personele ek olarak, veriler aşağıdaki kuruluşlar tarafından işlenebilir:

 1. Posta ve lojistik şirketleri;
 2. IT hizmet sağlayıcı şirketler;
 3. Kamu kuruluşları;
 4. Kredi kuruluşları;
 5. Finans/banka firmaları;
 6. Danışmanlık firmaları;
 7. Hukuk firmaları;
 8. Diğer tedarikçiler.

Tedarikçiye ait kişisel veriler, Şirket’in Satınalma ve Lojistik prosedürleri kapsamında ve şirket içindeki diğer süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç halinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Tedarikçiden elektronik veya fiziki ortamda, yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Tedarikçiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin oluşturulması, numune takibi, cari kart açılması, banka ödemeleri, saha çalışması ve anket, sözleşmeler, siparişlerin takibi, denetimler, mutabakat, iş güvenliği, ürün kabulü takibi, e irsaliye kapsamında irsaliyenin elektronik ortamda iletilebilmesi, Ödeme Yapılabilmesi, için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

 1. Aşağıda belirtilen hakları kullanmak için veri sahibi tarafından bir talepte bulunulması durumunda, Polti Türkiye’nin yanıt vermesi için bir aylık bir süre vardır;
 2. Birden fazla talep olması durumunda bu süre iki ay uzatılabilir.

Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İlgili kişilere, kişisel verilerin belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece Polti Türkiye sistemlerinde tutulacağı bildirilir. Ek sözleşme ilişkileri (örneğin vergi belgeleri) nedeniyle üretilebilecek her türlü veri yasal hükümlere uygun olarak saklanacaktır.

Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İletişim

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin, en kısa sürede size geri dönelim.

Talebinizi girmek için lütfen formu doldurun

  Ürününüzün seri numarasını etiketin üzerinde, ürünün altında bulabilirsiniz, aşağıdaki resme bakın.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini girin, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Polti ürününüzü kayıt edin. Zaman kazanmak için elinizin altında bulunması gerkenler:
  -Satın alma tarihi
  -Ürününüzün seri numarası: Etikette, ürünün altında bulabilirsiniz. Buraya tıklayarak örnek etiket
  görebilirsiniz.
  Ürünü aramak için seri numarasının ilk sekiz karakterini giriniz, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  Seri numarasını kalan karakterlerle tamamlayın, örneğin: PLEU0228123456XX78 [tooltips ""]

  captcha